Правна консултация и политика за конфиденциалност

В съответствие със Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., Ви информираме, че личните данни, които предоставяте чрез платформата www.alianzaproject.eu, ще бъдат включени в автоматичен регистър, предварително съгласуван с Агенцията за защита на лични данни, и чийто притежател ще бъде Фондация Форметал.

Целите, за които се събират Вашите данни са следните:

  • Управление на контактите между фирмите и професионалните центрове, регистрирани в същата платформа ALIANZA;
  • Управление на консултантските услуги и отговор на запитвания;
  • Комуникация, отнасяща се до дейностите, свързани с проект ALIANZA;

Исканите данни от платформата са необходими за предоставянето на тези услуги.

Вашата лична информация може да бъде изпращана до фирми и обучаващи лица, регистрирани в същата система за управление и  заинтересовани от развитие на програми за дуално обучение, в сътрудничество с други организации.

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, отмяна или възражение, в писмен вид до лицето отговорно за регистъра, а именно до ТПП - Добрич; Татяна Гичева; ул. България 3, гр. Добрич 9300, с копие до Фондация Форметал.

Промяна на живота. Разширяване на хоризонтите

Партньори